วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

12โรง งบ 5000002. โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ดำเนินการได้เลย งบมาเเล้ว
(ปร4 และปร6 ผ่านเเล้วดำเนินการได้เลย)

ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณ 556000 บาท ที่โรงเรียนเสนอขอ
จาก13โรง จัดสรรให้ 7 โรงเรียนดังนี้ 
หมายเหตุ  โรงเรียนที่เสนอขอ เเต่ไม่มีชื่อในรายการ เเสดงว่าไม่ได้รับการจัดสรร นะคะ
บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ 
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รายการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีศรีตำบล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ที่
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
รายการที่ปรับปรุงซ่อมแซม
งบประมาณ
1
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
หนองบัว
เมือง
 -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.
       90,000
 ติดตั้งฝ้าเพดาน

2
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
โนนสัง
โนนสัง
 -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ รื้อหลังคา
       90,000
ติดตั้งแผ่นเมทัลชีตรีดลอนเคลือบอะลูซิ่ง

3
นิคมสงเคราะห์วิทยา
นิคมพัฒนา
โนนสัง
 -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26
       98,000
 เปลี่ยนรางน้ำ เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์

4
บ้านโนนสว่าง
โนนเมือง
โนนสัง
 -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงอาหาร (ใช้เป็นห้องเรียน)
       50,000
ก่ออิฐผนัง ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน เทพื้นคอนกรีต

5
บ้านโคกใหญ่
โคกใหญ่
โนนสัง
 -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/29 ทาสี
       96,000
ก่อผนังห้อง ฉาบปูน ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งหน้าต่างประตู

6
บ้านห้วยลึก
โพธ์ชัย
เมือง
 -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
       50,000
เปลี่ยนประตูไม้อัดสัก  เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนเคลือบสี

7
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
หนองหว้า
เมือง
 -ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ 401 เทพื้น ปูกระเบื้อง
       82,000
ติดตั้งประตู โถส้วม ก็อกน้ำ สายฉีด เดินท่อน้ำดี-น้ำโสโครก

 -ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.601/26  เทพื้น

ปูกระเบื้อง ติดตั้งประตู โถส้วม ก็อกน้ำ สายฉีด

 เดินท่อน้ำดี-น้ำโสโครก

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
   556,000

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือเเจ้งจัดสรร   คลิก

2. รายการจัดสรร          คลิก 
1.เเจ้งโรงเรียนที่ได้งบ 500000 บาท 12 โรง 


ที่
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
งบประมาณ
รายละเอียดการดำเนินงาน
หมายเหตุ
1
โคกม่วงประชาสรรค์
โคกม่วง
โนนสัง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

2
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
นาคำไฮ
เมือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

3
ร่มเกล้า
โนนทัน
เมือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

4
บ้านบกโนนเรียง
บ้านพร้าว
เมือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

5
บ้านนาเลิง
โนนขมิ้น
เมือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

6
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
ป่าไม้งาม
เมือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

7
หัวนาศึกษาวิทย์
หัวนา
เมือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

8
หนองแกสระแก้ววิทยา
หนองแก
ศรีบุญเรือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

9
บ้านทรายมูล
ทรายทอง
ศรีบุญเรือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

10
บ้านดอนเกล็ด
ยางหล่อ
ศรีบุญเรือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

11
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

12
บ้านโนนสำราญสมสนุก
นากอก
ศรีบุญเรือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

รวมงบประมาณ
6,000,000